املاک و جایداد

image description

قیمت:   130000  دالر

موقعیت:   کابل

image description

قیمت:   4800000  افغانی

موقعیت:   کابل

image description

قیمت:   85000  دالر

موقعیت:   کابل

image description

قیمت:   150000  دالر

موقعیت:   کابل

loading...