آپارتمان فروشی با مساحت 170 متر مربع

نشراعلان: 1 سال قبل

اعلان ویژه

معلومات مفصل:


سه نیم منزل 
مساحت زمین یک بسوه 70 متر  (170متر مربع
دارای 6 تشناب عصری به سیستم بایلر مرکز گرمی

  آشپزخانه عصری  2

و دارای 8 اطاق مدرن

فول تهکو

 چای عمیق ونل آب

برق مجهز

 منزل دوم راه جدا هم دارد

  گراچ  با گنجایش دو موتر


Ad