حویلی فروشی با مساحت 3 بسوه

نشراعلان: 1 سال قبل

اعلان ویژه

معلومات مفصل:


 

منزل 3

قباله عروفي
8 اطاق عصری

8 تشناب عصری 
2 اشپز خانه عصری مجهز 
با مساحت 3 بسوه زمین

سیستم سولر فعال است


Ad