خانه کرایی واقع هرات - بکرآبادمایل هروی 15

نشراعلان: 1 سال قبل

معلومات مفصل:


هرات، خانه کرایه

$100

Afghanistan

هرات، خانه ۴ اطاقه واقع بکرآباد مایل هروی ۱۵ افتاب روخ به کرایه داده میشود

مشخصات:

۱. یک صالون بزرگ به همرای نور گیر، منزل اول ساختمان مسکونی 
۲. دو اطاق خواب 
۳. یک اطاق نشینمند 
۴. دو تشناب عصری همرای بایلر
۵. آشپزخانه عصری اوپن 
۶. چاه آب 200 متر عمیق همرا با واتر پمپ جدا ! 
۷. پارکینگ در حولی خانه، مکتب ، و مارکیت میوه و ترکاری در نزدیکی.

مبلغ کرایه: ۷۵۰۰ با جور امد !

شخص ارتباطی : 0748259995


Ad