موترفروشی ومالچه ای

نشراعلان: 1 سال قبل

معلومات مفصل:


 

Herat, Afghanistan

شماره تماس 0798910121
رنگ آبی
سیت فولدری نو
دزدگیر کمپنی
دروازه ها با ریموت فعال
بدون کات - بدون تکر - بدون رنگ
تایر نو
کولر فعال
بخاری فعال
فول آپشن
قیمت ۱۵۰۰۰۰ هزار افغانی باکمی جورآمد
مالچه هم میشود همرای : (روم، سویفت، پاسو، ویتز تمیز)


Ad